Blog

Czego nie powinieneś robić w ROD?

 • Zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty (§ 68 pkt 1);
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz niepochodzących z działki odpadów komunalnych (§ 68 pkt 2);
 • gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów (§ 68 pkt 3);
 • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD (§ 68 pkt. 7);
 • mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych (§ 68 pkt 8);
 • prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym (§ 68 pkt 13);
 • uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie RP (§ 57);
 • stwarzania zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów (§ 59);
 • naruszania zasad współżycia społecznego (§ 9 ust. 2 pkt 9).

Co jest jeszcze ważnego?

 • Regulamin ROD kompleksowo porządkuje korzystanie z działek i ogrodu. Warto przytoczyć jeszcze § 73 zakazujący wstępu na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny, chyba że chodzi o ratowanie życia lub mienia. Od tej reguły są wyjątki określone w § 74 – działkowiec ma obowiązek udostępnić działkę w celu sprawdzenia stanu zagospodarowania, odczytu liczników i stanu instalacji wodnej i elektrycznej. Osoby upoważnione przez zarząd są uprawnione do wstępu nawet pod nieobecność działkowca, jeśli został on zawiadomiony na piśmie na co najmniej 7 dni przed terminem.
 • Regulamin odpowiada też na sytuacje życiowe (§ 79). W przypadkach uzasadnionych, np. długotrwałą chorobą, zarząd ROD, na wniosek działkowca, może wyrazić zgodę na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Opiekun nie nabywa tytułu do działki, a działkowiec odpowiada za skutki opieki.
 • Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD (§ 80).
 • Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu na piśmie zmiany danych osobowych, szczególnie miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji (§ 81). Ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia tych zmian, bo np. korespondencję do działkowca będzie się traktowało jako doręczoną.
 • W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieży energii elektrycznej, zarząd może podjąć decyzję o czasowym jej wyłączeniu w okresie jesienno-zimowym, a walne zebranie może wręcz zobowiązać zarząd do wyłączania energii w tym okresie (§ 75).