Skład Zarządu ROD

Pełniona funkcja Telefon kontaktowy
Prezes Zarządu ROD 603 742 696
Sekretarz Zarządu 605 900 673
Skarbnik Zarządu 501 782 985
Członek Zarządu 502 643 604
Członek Zarządu 603 758 775

W składzie Komisarycznej Komisji Rewizyjnej są trzy osoby

Przewodnicząca

Zastępca Przewodniczącej

Sekretarz